Pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja družbe FEYDOM HOME d.o.o. V1/2024

Ti splošni pogoji poslovanja družbe (v nadaljevanju “splošni pogoji”) se uporabljajo v celotnem poslovanju družbe FEYDOM HOME d.o.o. (v nadaljevanju “družba” ali “podjetje”) z vsemi pravnimi subjekti in obravnavajo delovanje ponudnika proizvodov FEYDOM HOME d.o.o., pravice kupca (fizične ali pravne osebe) ter poslovni odnos med družbo in kupcem. Uporabljajo se in so sestavni del vseh pogodb, ponudb, povpraševanj ali naročil med družbo in kupci izdelkov, ki poslujejo z družbo.

Ti splošni pogoji prav tako veljajo ne glede na statutarni ali dejanski sedež kupca in ne glede na njegovo dejansko sposobnost razumevanja jezika, v katerem so ti splošni pogoji sestavljeni. Pod pogoji potrošniške zakonodaje lahko kupec zahteva sklenitev pogodbe na podlagi teh splošnih pogojev tudi v drugem jeziku.

Kupec/Stranka je fizična ali pravna oseba, ki je v pravno poslovnem razmerju z družbo, ne glede na njeno pravno ali statusno obliko.

Potrošnik je vsaka stranka, ki je fizična oseba in pridobiva ali uporablja blago ali storitve družbe za osebne namene oziroma za namene izven svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti.

Ponudba je enoten izraz za ponudbo v raznovrstnih oblikah, predračun ali drugo obliko predloga za sklenitev pogodbe, ki ga družba ponudi stranki ali potrošniku.

Pogodba je sporazum v pisni obliki, ki je sklenjen med družbo in stranko. Za sklenitev pogodbe se šteje tudi ponudba ali predračun, ki ga družba pošlje stranki in ga stranka sprejme oziroma potrdi z vplačilom denarnega zneska. Predmetni splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe.

Predmet pogodbe je lahko blago oziroma vsi izdelki iz prodajnega kataloga družbe in storitve, ki jih družba opravlja za stranke.

Nakup je pridobitev pogodbe ali informacij osebno v trgovini, na sejmu, preko e-pošte, telefona ali preko spleta, ki ji sledi potrditev z vplačilom avansa vezanega na pridobljeno pogodbo.

Besedilo splošnih pogojev se uporablja tudi za osebo, ki obišče spletno stran in/ali na kakršenkoli način uporablja spletno stran. Splošni pogoji poslovanja družbe so sestavljeni v skladu z določili Obligacijskega zakonika (OZ), Zakona o varstvu

potrošnikov (ZVPot), Zakona o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP) in Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT).

Glede obveščanja stranke o dobavi, sklenitvi, odstopu ali spremembi pogodbe in vseh drugih informacij velja oddajna teorija. To pomeni, da se za dan obvestitve stranke šteje datum, ko družba pošlje obvestilo po komunikacijskem mediju. Družba obvešča stranko preko elektronske pošte in/ali telefona.

Uporaba splošnih pogojev poslovanja

Predmetni splošni pogoji so prednostni, torej v celoti nadomestijo manjkajoča, drugačna in nasprotujoča se pogodbena določila med Družbo in stranko.

Predmetni splošni pogoji nadomeščajo kakršne koli splošne pogoje in druge dokumente stranke, razen če Družba izrecno izključi uporabo predmetnih splošnih pogojev v pisni obliki.

Predmetni splošni pogoji predstavljajo sestavni del pogodb, sklenjenih med stranko in Družbo. S pisno potrditvijo pogodbe, podpisom pogodbe, z vplačilom avansnega zneska ali z drugačnim izrecnim vstopom v pogodbeno razmerje stranka v celoti soglaša z vsebino predmetnih splošnih pogojev in potrjuje, da je z vsebino predmetnih splošnih pogojev v celoti seznanjena.

Seznanitev s splošnimi pogoji poslovanja je možna tudi na poslovnem naslovu – sedežu Družbe.

Kot podpis pogodbe se šteje tudi oddaja veljavnega naročila v spletni trgovini Družbe.

Objave prodajalca predstavljajo prikaz osnovnih pogojev nakupa, razen če je izrecno določeno drugače v objavi. Prodajalec jamči za karakteristike blaga, ki so kot take navedene v okviru spletne trgovine feydom.si. Zaradi tehničnih lastnosti kupčeve strojne ali programske opreme, prek katere si kupec na spletni strani feydom.si ogleda oglaševano blago, so možna manjša odstopanja od dejanskega videza izdelka.

Spremembe splošnih pogojev poslovanja

Družba si pridržuje pravico do spremembe in/ali izbrisa katerega koli dela spletnih strani ali besedila splošnih pogojev poslovanja brez predhodnega obvestila. Ob morebitni spremembi splošnih pogojev postanejo spremembe za stranko zavezujoče z dnem, ko se z njimi seznani. Šteje se, da je stranka seznanjena s spremembami v trenutku objave spremembe na spletni strani feydom.si in ob

potrditvi oddaje naročila. S tem se šteje, da stranka soglaša s spremembo splošnih pogojev.

Stranka, ki ne soglaša s spremembo splošnih pogojev, je dolžna v dveh (2) dneh po prejemu obvestila o spremembi podati Družbi pisno izjavo o nestrinjanju. Če stranka v navedenem roku ne sporoči svojega nesoglasja s spremenjenimi pogoji poslovanja, se šteje, da s spremembo v celoti soglaša. V primeru, da stranka poda izjavo, da ne soglaša s spremenjenimi pogoji poslovanja, ima Družba pravico, da odstopi od pogodbe. V primeru, da predmetni splošni pogoji nasprotujejo drugim splošnim pogojem Družbe, se uporabi tista določba, ki je specialnejša v konkretnem primeru.

Družba in stranka lahko izključita uporabo posameznih določil predmetnih splošnih pogojev samo, če so ta določila neskladna z določili pogodbe ali s splošnim namenom pogodbe, ob izrecnem soglasju obeh strank.

Splošne določbe 

Kupec je dolžan obvestiti Družbo o vseh podatkih in dejstvih, ki so pomembni za vzpostavitev in nadaljevanje pravnega poslovnega odnosa, kot so sprememba prebivališča ali sedeža, naslova dostave, sprememba lastniške ali pravnoorganizacijske oblike, insolventnost itd.

Družba zbira nekatere osebne podatke strank. Vrste osebnih podatkov, namene njihove obdelave ter zakonske podlage za obdelavo ureja dokument Politika zasebnosti, ki je sestavni del splošnih pogojev poslovanja. Stranke se lahko seznanijo s Politiko zasebnosti na spletni strani Družbe na tej povezavi.

Družbo zavezujejo vse navedbe glede lastnosti blaga, ki so vključene v konkretno ponudbo oziroma pogodbi. Družba si pridržuje pravico do spremembe specifikacij ali informacij iz predhodne točke, brez predhodnega obvestila stranki. Specifikacije in informacije pa so obvezujoče zgolj v primeru, če so določene v pogodbi.

Sprejem naročil  in sklenitev pogodbe

Kupec se lahko odloči za nakup FEYDOM proizvodov v prodajnem salonu, na sejmih in drugih promocijah ali preko interneta, e-pošte ali telefona. Dokler družba ne poda svoje pisne ponudbe ali predračuna, se šteje, da so vse do takrat izražene cene zgolj informativne. Cene, navedene v cenikih, so informativne in neobvezujoče narave. Edina obvezujoča oblika je pisna ponudba ali predračun in na tej podlagi potrditev naročila.

Z vplačilom avansa kupec potrdi naročilo in pogodbo ter izrecno priznava veljavnost teh splošnih pogojev poslovanja. Prodajna pogodba in potrditev naročila med družbo in kupcem je sklenjena v trenutku, ko družba pridobi podatek o vplačanem avansnem znesku na tekoči račun, prevzame gotovinsko plačilo ali ko je uspešno izvedeno plačilo preko POS-terminala za primere kartičnih plačil, ali ko je obveščena s strani zunanjih družb, da je kupec ustrezno kreditno sposoben in se mu odobri obročno plačilo nakupa.

Postopek nakupa za pravne osebe (podjetja, samostojni podjetniki in druge pravne osebe) je popolnoma enak kot za fizične osebe, le da mora pravna oseba predložiti dokaz o obstoju podjetja in zagotoviti njegovo davčno številko, ki jo družba preveri pri vpisu v program ter pri izdaji ponudb in računov. Če želi pravna oseba račun na podjetje, sprejema pogoje poslovanja, ki veljajo za podjetja. Glavna razlika je v možnostih odstopa od pogodbe: podjetjem, samostojnim podjetnikom in drugim pravnim osebam družba omogoča vračilo dobavljenih izdelkov v okviru garancijskih pogojev. Vračilo kupnine za pravne osebe ni možno.

Cene

Cene, prikazane na tem spletnem naslovu ali v razstavnem salonu Družbe se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Cene so zavezujoče od trenutka, ko Družba pošlje stranki časovno omejeno ponudbo glede naročila. V primeru, da je podatek o ceni napačen ali se med obdelavo naročila cene spremenijo, ima stranka pravico do odstopa od pogodbe.

Vse cene vključujejo DDV in so označene v EUR.

Ažurnost podatkov 

Ponudnik skuša čim bolje skrbeti za ažurnost in pravilnost podatkov, ki so navedeni na spletu. Kljub temu pa se lastnosti artiklov, dobavni rok in cena spreminjajo, tako da obstaja minimalna možnost, da ponudnik ne utegne sočasno s spremembo popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru se kupca obvesti o spremembah ter omogoči odstop od pogodbe ali zamenjavo naročenega artikla – kupec pa mora to informacijo podati v roku 2 (dveh) dni odkar ga je družba obvestila o napaki.

Ponudnik se ne zavezuje za pravilnost in popolnost podatkov, niti se ne zavezuje za pravilnost in popolnost tekstovnega, video, slikovnega ali zvočnega materiala. Fotografija in dejanski izgled artikla se lahko razlikujeta.

Osebni nakup 

Kupec lahko nakup opravi tako, da se osebno zglasi v prodajnem salonu, sejmu, preko drugih promocijskih in priložnostnih predstavitvah izdelkov na različnih lokacijah ali pa na podlagi predhodnega obiska kasneje zahteva pogodbo preko e-maila in/ali telefona. V tem primeru kupec pridobi vse informacije o izdelku in se z izdelkom seznani, v ta namen pa prejme na e-mail ali osebno prodajno pogodbo ali ponudbo, ki jo nato potrdi s plačilom.

Glede plačila za osebne nakupe veljajo naslednji plačilni pogoji:

Za izdane pogodbe katere vrednost ne presega 100 EUR velja, da je potrebno plačilo izvesti v celoti ob naročilu.

V kolikor kupec ne poravna preostanka kupnine do dogovorjenega roka navedenega v pogodbi, mu družba ni dolžna vrniti varščine/avansa, niti dobaviti blaga. Če kupec odstopi od pogodbe mu družba FEYDOM HOME d.o.o. ni dolžna vrniti plačanega avansa.  V primeru plačilne zamude je kupec dolžan plačati zakonske zamudne obresti, od dneva zamude dalje do plačila ter vse stroške, povezane z izterjavo plačila in opominjanjem. Za vsak opomin, ki ga pošlje kupcu zaradi zamude pri plačilu ima družba pravico zahtevati nadomestilo stroškov opomina v višini 50,00 EUR.

Načini plačila za osebne nakupe:

– z gotovino

– z nakazilom na naš bančni račun

– s plačilnimi karticami

– z obročnim plačilom s kartico Diners Club do 36 obrokov

– Leanpay obročno odplačilo do 24 obrokov brez obresti in stroškov oz. nad 24 do 48 obrokov z obrestmi in stroški oddobritve,

– z Elipay-GoCrypto

– preko sistema Paypal

Naročila opravljena preko spletne strani feydom.si (naročila opravljena na daljavo)

Naročanje poteka preko Interneta 24 ur na dan, vse dni v letu. Potrošnik izbira in naroči izdelke, ki so mu na voljo v spletni trgovini, razvrščene v kategorijah. Naročila sprejemamo preko nakupa v spletni trgovini feydom.si. 

Kupec izdelke doda v voziček s klikom na gumb »dodaj v košarico«. Po nadaljevanju iz košarice se kupcu odpre okno, kjer vnese vse potrebne podatke za izvedbo naročila (podatki kupca, način odpreme, plačila, naslov dostave, če se razlikuje od naslova kupca, davčno št. če gre za pravno osebo). Kupec dokončno potrdi naročilo s klikom na gumb “Potrdi naročilo” in zaključi nakupa, glede na posamezne pogoje plačila.

Oddaja naročila poteka tako, da na spletni strani na določenem produktu uporabnik s klikom izbere možnost “dodaj v košarico”. Sistem nato izda obvestilo o uspešnem dodajanju izdelka v košarico željenega blaga. Ko sistem zabeleži dodani izdelek v košarici, lahko uporabnik nadaljuje s plačilnim postopkom s klikom na gumb ”Na blagajno”.

Po kliku ”Na blagajno” se preusmeri uporabnika na obrazec s podatki kupca oziroma naročnika. Za izvršitev naročila mora uporabnik pravilno izpolniti vsa polja, razen kjer je označeno kot neobvezno. Uporabnik lahko dodatno obkljuka možnosti, da bo račun izdan na podjetje ali na drug naslov. V tem primeru mora obvezno vpisati informacije še v novopojavljena okna. 

V primeru, da je uporabnik imetnik kupona oz. promocijske kode ali darilnega bona Družbe, jo lahko uporabi in navede v ustreznem polju pri oddaji naročila.

Uporabnik lahko izbira med spodaj navedenimi plačilnimi metodami.

Uporabnik obvezno označi, da se strinja s pogoji poslovanja Družbe, v kolikor je prebral splošne pogoje in se z njimi strinja. V kolikor se ne, nakupa ne more zaključiti.

Uporabnik naročilo potrdi s klikom na gumb “Potrdi naročilo”, s tem pa se zaveže k izpolnitvi pogodbe in potrdi, da je zavezan k plačilu. V primeru, da je naročilo uspešno oddano, sistem izpiše številko naročila. Kupec potrdi spletno naročilo s plačilom avansa v višini 100% zneska, ki ga vplača glede na želeni izbrani način plačila ponujen na spletni strani. Naročilo je potrjeno z dnem prejema nakazila.

Po uspešni oddaji naročila uporabnik prejme na svoj e-poštni naslov potrdilo o prejetju in potrditvi naročila. Družba lahko za preverjanje podatkov ali zaradi zagotavljanja točnosti dobave pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko. 

Postopek nakupa za pravne osebe je popolnoma enak kot za fizične osebe, le da ob zaključku nakupa vpiše še naziv podjetja in davčno številko podjetja. Prav tako so enake možnosti plačila. 

Pravica do odstopa potrošnika od pogodbe – za spletne nakupe opravljene na daljavo

Potrošnik ima v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga družbi sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti en dan po datumu prevzema blaga in velja izključno za fizične osebe, ki so opravile nakup preko spleta – spletne trgovine.

Odstop od pogodbe potrošnik sporoči na e-naslov prodajalca: claim@feydom.si Voljo za odstop od pogodbe mora potrošnik navesti jasno in nedvoumno.

V primeru odstopa od pogodbe mora potrošnik prejeto blago vrniti na naslov družbe, če gre za manjše kose blaga (FEDOM HOME d.o.o., Avstrijska ulica 3, 1000 Ljubljana), ali v skladišče, če gre za večje kose blaga ali garniture (FEYDOM HOME d.o.o., Cvetlična ulica 3, 3313 Polzela), vendar po predhodnem dogovoru v delovnem času družbe. Stroški vračila blaga bremenijo kupca. Kupec mora blago, ki je nerabljeno in v originalni embalaži, družbi vrniti najkasneje v 14 dneh po obvestitvi družbe o odstopu od naročila.

 

Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja. Potrošnik mora izdelek vrniti v originalni embalaži, neuporabljen, nepoškodovan in v nespremenjeni količini in stanju, razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik.

Če potrošnik odstopi od pogodbe, mu družba brez nepotrebnega odlašanja vrne vsa prejeta plačila na bančni račun potrošnika, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva, pri čemer potrošnik ne nosi nobenih stroškov.

Potrošnik skupaj z izjavo o odstopu navede svoje osebne podatke (osebno ime in kontaktne podatke, naslov ter številko tekočega računa in pri kateri banki je ta odprt). Družba vrne kupnino in vsa ostala plačila najkasneje v 10 dneh po prejetju in pregledu vrnjenega blaga. Če je kupec izdelek že začel uporabljati ali če so bili pri izdelku posamezne komponente že odprte, odstop od pogodbe ni več možen. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga in zmanjšana vrednost kupnine v kolikor je bilo vrnjeno blago poškodovano ali je imelo/ima znake obrabe/uporabe.

Potrošnik nima pravice do odstopa od naročila v primerih, določenih v 43.č členu Zakona o varstvu potrošnikov. Za blago, izdelano po natančnih navodilih kupca, se šteje blago, ki ni izdelano vnaprej, temveč na podlagi osebne potrošnikove izbire ali odločitve.

V primeru, da je bil za plačilo naročila (ali za del vrednosti naročila) uporabljen darilni bon, se v primeru odstopa od pogodbe potrošniku vrne bon v enaki vrednosti, kot jo je imel bon ob oddaji naročila.

V primeru, da je bila pri oddaji naročila uporabljena promocijska koda za popust, se potrošniku v primeru odstopa od pogodbe vrne popust v obliki nove promocijske kode. Potrošniku se vrne le vplačani znesek.

Potrditve naročil in izstavljanje računov za vse vrste nakupov 

Dolžnost stranke je, da pred izvedbo in potrditvijo naročila pregleda vse podatke in specifikacije naročila. Kasneje podani ugovori glede nepravilnosti izdanih računov ali dobavljenih kosov, ki so bili napačno naročeni po specifikacijah stranke niso upoštevni.

Že uporabljeni izdelki ali razstavni eksponati, ki se prodajajo v okviru spletne strani ali osebno, so kot taki tudi označeni, vključno z morebitnim popustom iz tega naslova. S podajo naročila kupec potrjuje, da je bil z navedenimi lastnostmi blaga seznanjen in to tudi sprejema. V takih primerih Družba ne jamči dostave v originalni embalaži, pač pa v primerni embalaži.

Pakiranje in transportna embalaža

Vso blago je pakirano v plastično folijo, zaščiteno s kartonom in silikonom. Na vseh FEYDOM garniturah so na spodnji strani tovarniško nameščeni plastični ali leseni podstavki – nogice, katere priporočamo, da jih dodatno zaščitite oz. oblazinite, če imate zelo občutljivo talno površino. Prvi komplet zaščitnega filca za nogice prejmete ob dostavi sedežne garniture, ko se izrabijo, jih zamenjate. Kupite jih lahko v vsaki bolje založeni trgovini z gradbenimi in pohištvenimi dodatki.

Opozarjamo vse kupce, da v primeru dostave na drug naslov, ki se razlikuje od naslova, na katerega se bo glasila ponudba/račun, bo ta naslov izpisan in viden na končnem izdanem računu.

Dobavni roki

Izdelki bodo dostavljeni v dostavnem roku 30 do 95 delovnih dni. Rok dostave se prične, ko kupec na svoj elektronski naslov prejme potrdilo o prejemu naročila skupaj z avansnim računom, razen če ni drugače določeno. V primeru težje dobavljivosti blaga ali izrednih razmer se lahko ta rok podaljša.

V primeru kakršnih koli nepričakovanih zapletov ali zamude pri naročilu, bo kupec o tem obveščen preko elektronske pošte, v kateri bo naveden novi predvideni rok dostave naročila. Družba ne odgovarja za nedobavo blaga iz razlogov, na katere nima vpliva.

V času sejmov in drugih akcij ter promocij, ko se blago prodaja po znižanih cenah, veljajo posebni roki dobave. Za blago, kupljeno po znižanih cenah na kakršen koli način, velja, da dobavni rok določi podjetje FEYDOM HOME d.o.o. Stranka si roka ne more izbrati sama, vendar predvidoma ne bo daljši od 95 delovnih dni. Rok prične teči z vplačilom avansa. Vse akcije in popusti se medsebojno izključujejo, razen če je drugače izrecno določeno.

Obveščanje, odprema in dostava

Družba omogoča dostavo samo na območju Slovenije. Dostava naročenega blaga je brezplačna pri naročilih v skupni vrednosti 1.000,00 EUR ali več.

Strošek dostave je naveden pri posameznem izdelku pri spletnih nakupih in se informativno izpiše ter prišteje na blagajni, ko kupec izbere dostavo.

Strošek dostave se zaračunava glede na skupno težo in velikost naročenih izdelkov na enem naročilu. Stroški dostave znotraj območja Slovenije so enotni, ne glede na kraj. Dejanski strošek dostave lahko preverite na blagajni pred zaključkom nakupa.

Strošek dostave pri osebnem nakupu se doda in izpiše na posamezni pogodbi/ponudbi/naročilu glede na velikost naročila in izbiro dostave ter se razlikuje od izdelka do izdelka, odvisno od skupne teže in velikosti naročenih izdelkov.

Kupec ima na voljo več načinov dostave:

1. Hitra kurirska služba DPD: Uporablja se za dostave na ozemlju Slovenije za manjše pakete, ki skupno ne presegajo 3m obsega in tehtajo manj kot 31,5 kg, ter je skupna vrednost naročila 499,99 EUR ali manj.

Cena dostave za izdelke Tip 1: 8 EUR *Zaračuna se za manjše blazine

Cena dostave za izdelke Tip 2: 20 EUR *Zaračuna se za večje blazine, manjše tabureje, prevleke

Cena dostave za izdelke Tip 3: 25 EUR *Zaračuna se za večje tabureje, naslonjače, posamezne elemente

 

2. Prevoz do naslova z vnosom in montažo v prostor: V primeru, da kupec kot način dostave izbere “Prevoz do naslova z vnosom in montažo v prostor”, bo blago dostavljeno na naslov, ki ga kupec navede v naročilu, in sicer vključno skozi vhodna vrata stanovanja.

Cena dostave za izdelke Tip 4: 120 EUR *Zaračuna se, če je skupna vrednost naročila med 500,00 EUR in 999,99 EUR.

Cena dostave za izdelke Tip 5: 250 EUR *Zaračuna se, če je skupna vrednost naročila 1.000,00 EUR ali več.

V kolikor nakup znaša 1.000,00 EUR ali več, je storitev prevoza do naslova z vnosom in montažo v prostor brezplačna za ozemlje Slovenije.

Pri tej storitvi morate zagotoviti neovirano pot za vnos naročenega blaga v stanovanje ter poskrbeti za zaščito tal in ostale opreme. V primeru, da je dostop do stanovanja oviran ali ga karakteristike objekta ne dovoljujejo (npr. ozko stopnišče, krožne stopnice), vnosa ne moremo zagotoviti. Dan in uro dostave določi družba vnaprej, in ni možno spreminjati brez doplačila. Prav tako ni možno spreminjati naslova za dostavo, podanega ob potrditvi ponudbe. Cena vključuje tudi odvoz zaščitnega materiala, v katerega je bilo blago zapakirano.

 

3. Odvoz sedežne garniture na deponijo: V primeru, da kupec kot način dostave izbere “Odvoz sedežne garniture na deponijo”, bo družba obstoječo sedežno garnituro na naslovu, navedenem v naročilu, odstranila in odpeljala na deponijo. Ta storitev je na voljo samo za odvoz na deponijo in ne na drug naslov.

Cena odvoza sedežne garniture na deponijo: 250 EUR

Pri tej storitvi morate zagotoviti neovirano pot za odvoz obstoječe sedežne garniture iz stanovanja ali objekta ter poskrbeti za zaščito tal in ostale opreme v stanovanju. Če je pot iz stanovanja ali v stanovanje ovirana ali če karakteristike objekta tega ne dopuščajo (npr. ozko stopnišče, vijačne stopnice), vam vnosa in/ali odvoza ne moremo zagotoviti. Doplačilo za to storitev znaša 250 EUR.

 

4. Izbira termina – dan in ura dostave: Če si stranka želi izbrati svoj termin in uro dostave ali se ne strinja z datumom, ki ga določi podjetje, in želi drug datum ali uro, je to možno z doplačilom.

Cena izbire termina dostave: 150 EUR

Dostava se ob doplačilu lahko izbere med ponedeljkom in petkom od 8. do 15. ure ter ob sobotah med 8. in 12. uro. Navedene cene veljajo za dostave na območju Republike Slovenije. Če je v eno naročilo vključenih več kot tri garniture, se za vsako nadaljnjo garnituro od tretje naprej obračuna doplačilo v višini 60 EUR.

 

5. Osebni prevzem na sedežu podjetja FEYDOM HOME, Avstrijska ulica 3, 1000 Ljubljana, je možen za manjše izdelke do vrednosti 499,99 EUR v

odpiralnem času poslovalnic, ki je vsakokrat objavljen na spletni strani podjetja.

 

6. Osebni prevzem v Poslovalnici FEYDOM HOME – Skladišče, Cvetlična ulica 3, 3313 Polzela, je možen za vse izdelke v odpiralnem času skladišča od ponedeljka do petka med 7. in 15. uro.

 

7. Naknadna sprememba naslova dostave: Če stranka po potrditvi ponudbe naknadno spremeni naslov za dostavo, je to možno z doplačilom.

Cena naknadne spremembe naslova dostave: 60 EUR

 

Prodajalec je dolžan dostaviti naročeno blago v brezhibnem stanju in v dogovorjeni količini na naslov, ki ga kupec poda ob naročilu. Kupec je dolžan zagotoviti prost dostop dostavnega vozila do mesta dostave ali razklada. Za dostavo mora biti zagotovljen dostop in parkiranje dostavnega vozila neposredno na lokaciji, navedeni na naročilu, saj v primeru oviranega dostopa do vhoda objekta dostave in montaže in/ali odvoza stare garniture ne moremo zagotoviti. Dostava se izvaja v stanovanje, hišo ali poslovni prostor, razen če stranka želi, da se dostava izvede pred vhodom stavbe ali stanovanja, in velja samo za dostave na območju Republike Slovenije. Ponudnik si pridržuje pravico do večkratne dostave posameznega naročila. Dostava se šteje za opravljeno, ko je kupcu dostavljen zadnji paket.

 

Dostavna služba oz. zaposleni na dostavnem mestu si pridržujejo pravico, da na primeren način preverijo identiteto prevzemnika blaga (vpogled v osebne ali druge dokumente), da se zagotovi izročitev naročenih izdelkov pravemu kupcu.

Podjetje ob nakupu zagotavlja in organizira dobavo kupcu na dogovorjen naslov v Sloveniji. Dostava (razen v primeru pošiljanja preko kurirskih služb kot npr. DPD), velja za dostavo v prostor stavbe na dogovorjenem naslovu ob terminu in uri, vnaprej določenem s strani podjetja FEYDOM HOME d.o.o. O dnevu in časovnem razponu dostave podjetje FEYDOM HOME d.o.o. stranko obvesti predvidoma 14 dni pred predvideno dostavo na e-mail naslov, naveden na ponudbi, in si ga stranka ne more izbrati sama, razen ob doplačilu za to storitev v skladu s temi splošnimi pogoji.

Ob predaji blaga kupcu, njegovemu špediterju ali prevozniku, oziroma ob začetku njegove odpreme proti kupcu, vendar najpozneje ko blago zapusti prostore naše družbe ali skladišča, se tveganje za naključno izgubo ali poškodovanje blaga prenese na kupca, skladno s splošnimi pogoji prodaje in veljavno zakonodajo. V skladu s to zakonodajo so odgovornosti za morebitne poškodbe med transportom jasno določene. Naša družba organizira dostavo blaga bodisi neposredno ali preko pooblaščenega špediterja ali prevoznika, s katerim imamo sklenjeno pogodbo za prevoz oziroma distribucijo blaga. Blago je med prevozom zavarovano proti poškodbam in izgubi, kar zagotavlja dodatno varnost za kupca. Za dostavljeno blago se šteje, ko kupec ali oseba, ki jo je kupec pooblastil ali določil, vključno z osebjem dostavne službe, pisno ali z drugim enakovrednim dejanjem, ki nedvoumno kaže na prevzem, potrdi prevzem blaga.

Neuspešno dostavljeno naročilo

Če kupec ne prevzame blaga v dobavnem roku oziroma v dogovorjenem terminu dobave/dostave, ga družba najprej pisno opozori na prevzem tega blaga z novim datumom dostave, skladno z nadaljnjimi odstavki.

Če kupec kljub izrecnemu pisnemu opozorilu ne prevzame naročenega blaga v petnajstih (15) delovnih dneh od prejema opozorila in določenega novega datuma dostave, se šteje, da je blago prevzeto. Prodajalec ima pravico zaračunati kupcu naročeno blago in mu hkrati izstaviti račun za vse dodatne stroške skladiščenja, obdelave ali uničenja blaga ter stroške ponovne dostave. V primeru zamude pri prevzemu blaga preide nevarnost naključnega poškodovanja ali uničenja blaga na kupca z dnem, ko je kupec prišel v zamudo.

Če dostava blaga na naslov, ki ga je kupec navedel v svojem naročilu, ni mogoča, ker dostave blaga ni mogoče izvesti, in če je oseba, odgovorna za dostavo, ugotovila, da se kupec ne nahaja na navedenem naslovu, kljub predhodno sporočenemu predvidenemu času dostave, kupec pride v zamudo in nosi stroške neuspešnega poskusa dostave.

Oseba, odgovorna za dostavo, lahko kupcu sporoči, da mora ta naročeno blago prevzeti na drugi določeni lokaciji, ki jo navede v sporočilu, prodajalec pa lahko kupcu zaračuna običajne stroške plačane ležarine. Ponovna dostava po neuspešnem prvem poskusu vročitve se zaračuna v znesku 250 EUR. Vsak dan

skladiščenja ali ležarine po neuspešnem poskusu vročitvi do ponovne dostave se zaračuna 5 EUR na dan na enoto blaga.

Skladiščenje 

Če stranka ne želi ali ne more sprejeti garniture ob terminu, ki ga je sporočilo podjetje FEYDOM HOME d.o.o., ji družba določi nov datum dostave. Stranka je dolžna plačati dodatnih 5 EUR na dan za skladiščenje, in sicer od prvega predvidenega datuma do novega termina dobave, 5 EUR na dan za vsako garnituro.

Stranka ima možnost izbrati tudi storitev skladiščenja, ki se zaračuna po 5 EUR na dan za vsako garnituro.

Prodaja s pridržkom lastninske pravice

Družba si pridržuje lastninsko pravico na blagu, ki ga je prodala in dobavila kupcu, vse do trenutka dokončnega plačila dogovorjene kupnine oziroma do plačila zadnjega obroka.

Promocijske kode

Promocijska koda Družbe omogoča ugodnosti pri nakupovanju v okviru spletne trgovine (popusti, darila ob nakupu, brezplačno dostavo ipd.). Promocijska koda se lahko nahaja v raznih oglasih, e-poštnih sporočilih Družbe in na drugih medijskih nosilcih.

Uporabljivost promocijske kode je časovno omejena; koda se lahko uporabi zgolj znotraj časovnega obdobja, določenega za posamezno kodo.

Uporabnik lahko kodo navede in potrdi v polju ”Koda kupona” v postopku oddaje naročila. Ko je koda uspešno potrjena, se iz nje izvirajoča vrednost popusta (v primeru, da promocijska koda omogoča popust) avtomatično odšteje od vrednosti naročila, uporabnik pa mora doplačati razliko do celotne vrednosti naročila.

V okviru enega postopka oddaje naročila je lahko uporabljena zgolj ena promocijska koda naenkrat, vse akcije in promocije se med seboj izključujejo.

Odgovornost za stvarne in pravne napake 

Družba odgovarja za stvarne napake, ki jih je blago imelo takrat, ko je nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja prešla na stranko. Ta trenutek praviloma nastane s prevzemom blaga. Za potrošnike veljajo določila prava varstva potrošnikov, tudi če odstopajo od v nadaljevanju navedenih pravil.

Prodajalec odgovarja tudi za tiste stvarne napake, ki se pokažejo potem, ko je nevarnost prešla na kupca, če so posledica vzroka, ki je obstajal že pred tem. Neznatna stvarna napaka se ne upošteva.

Glede pravic in obveznosti izhajajočih iz stvarnih napak se uporabljajo določbe navedene v členih 37. do 40. Zakona o varstvu potrošnikov.

Garancije 

Za vse proizvode iz prodajnega programa FEYDOM velja garancija z izpolnjenim Garancijskim listom in računom. Družba jamči za kakovost kupljenega izdelka oz. njegovo brezhibno delovanje v garancijskem roku le, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili za ravnanje, sestavo, vzdrževanje in čiščenje. Kupec ne more uveljavljati garancije, v kolikor je prišlo do mehanske poškodbe, ali v kolikor je predmet nakupa blago, ki je bilo razstavljeno ali z napako in je ob nakupu kupcu to dejstvo znano.

Prodajalec se je dolžan odzvati na reklamacijo in začeti postopek reševanja reklamacije, kakor hitro je mogoče, najpozneje pa v roku 8 dni od dne prejema obvestila o reklamaciji. Družba se zavezuje, da bo vse upravičene reklamacije rešila v roku predvidenem za odpravo napak, ki je naveden v Garancijskem listu, oziroma po dogovoru s stranko.

Kupec je dolžan opraviti količinski in kakovostni pregled blaga nemudoma po prejemu blaga. Morebitne očitne napake je kupec dolžan reklamirati pisno takoj ob prevzemu, najkasneje pa v osmih (8) delovnih dneh po prejemu blaga, sicer se šteje blago za sprejeto in poznejše reklamacije vidnih napak niso več možne. Zapisnik, s katerim se reklamira napake na blagu, nastale med prevozom, mora podpisati tudi prevoznik, vse poškodbe pa je potrebno dokumentirati s fotografijami tako, da je razvidno, da je prišlo do poškodb med prevozom. Za blago, prevzeto osebno v skladišču prodajalca, je kupec dolžan blago pregledati ob prevzemu – za očitne napake, ki so posledica neustreznega transporta in

ravnanje z blagom pri nalaganju, razkladanju in med prevozom se ne priznava reklamacij.

Skrite napake mora kupec grajati nemudoma, ko je napako opazil, najkasneje pa do poteka 2-letnega roka. Prodajalec ne odgovarja za napake, če kupec blaga ni uporabljal, skladiščil ali hranil v skladu z navodili in običajno prakso in so napake nastale zaradi neprimerne hrambe in/ali uporabe in/ali čiščenja.

Prodajalec upošteva reklamacije kupca le, če so podane pisno, pravočasno in so utemeljene v smislu določb OZ. Reklamacije se dostavljajo pisno po elektronski pošti na naslov: claim@feydom.si

Za reklamacije se upoštevajo navodila iz izdanega Garancijskega lista podjetja FEYDOM HOME d.o.o. Družba je dolžna opraviti popravilo, nadomestno dobavo ali izdati dobropis šele po natančni preiskavi reklamiranega blaga v družbi in potrditvi odgovornosti družbe za takšno napako. Za opravo preiskave mora kupec reklamirano blago vrniti v družbo ali omogočiti pooblaščeni osebi pregled blaga na kraju ali posredovati prodajalcu vse potrebne informacije ter slikovno ali video gradivo potrebno za razrešitev in identifikacijo reklamacije.

Morebitne reklamacije po navedenih rokih družba ne bo upoštevala. Vse škode, ki so nastale med prevozom blaga, se zaradi prenosa rizika na kupca skladno s temi pogojev uveljavljajo pri prevozniku ali špediterju in za rešitev ter časovni rok rešitve prodajalec ne more biti odgovoren. Stroške neupravičene reklamacije nosi kupec.

Prodajalec si pridržuje pravico do zavrnitve reklamacije v naslednjih primerih:

– če ugotovi, da neuporabnost ali poškodovanje izdelka izhaja iz nepravilnega ali nepazljivega ravnanja kupca, mehanske poškodbe in okvare v primeru višje sile;

– če blago ni vrnjeno v originalni embalaži, v kolikor gre za očitne napake;

– če je prodajalec kupca opozoril na možnost neskladnosti tehničnih zahtev, ki jih je predpisal kupec, kupec pa opozorila ni upošteval;

– če je bilo blago nepravilno izbrano ali uporabljeno v kombinaciji z izdelki drugih proizvajalcev;

– če je bilo blago nepravilno nameščeno, uporabljano, vzdrževano ali čiščeno.

Za škodo, ki ni nastala neposredno na blagu, prodajalec ne odgovarja, zlasti ne za posredno škodo oziroma stroške, za izgubljeni dobiček in/ali druge premoženjske in nepremoženjske škode kupca. Opisana omejitev odgovornosti ne velja, če je škoda povzročena namenoma ali iz velike malomarnosti. Izključitev odgovornosti velja tudi za sodelavce, delojemalce, zastopnike in izpolnitvene pomočnike

prodajalca. Vrednost kupčevega zahtevka iz naslova reklamiranega blaga in/ali škode zaradi napak ali/in zamude pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti ne more biti višja od vrednosti dobavljenega blaga.

Kupljene izdelke je potrebno sestaviti po priloženih navodilih. Vsak izdelek je namenjen uporabi v notranjih prostorih, z normalno temperaturo 18 – 23 °C in 55 – 75 % relativno vlago. Pohištvo mora biti vsaj za 100 cm oddaljeno od toplotnega vira in zaščiteno s toplotnim izolatorjem. Pohištvo je namenjeno običajni uporabi in ne vzdrži prekomernih obremenitev.

Tkanine je potrebno čistiti in zaščititi s sredstvi, namenjenimi in primernimi materialu izdelka. Lesene dele pohištva očistite z mehko krpo oziroma čistilnimi sredstvi namenjenimi čiščenju lesenega pohištva. Kromirane dele očistite s sredstvi za čiščenje kromiranih površin, plastificirane dele pa s suho ali rahlo navlaženo krpo. Samo tkanino čistite z vlažilnimi robčki, pasto iz sode bikarbone, vodo in nebarvanimi mehkimi krpami. Prepovedano je globinsko ali vodno sesanje izdelkov, dodajanje mehčalca pri pranju, pranje nad 30 stopinj celzija ali sušenje na soncu ali v sušilnem stroju. Natančna navodila za ravnanje z izdelkom in za podajanje reklamacij so priložena ob dostavi skupaj z izdelkom, ali pa si jih lahko preberete tukaj PRIROČNIK

Mnenja, ocene in priporočila 

Mnenja, ocene in priporočila strank so del spletne strani in so namenjena skupnosti uporabnikov. Z oddajo mnenja, ocene ali priporočila se uporabnik izrecno strinja s pogoji uporabe njegovega mnenja ali komentarja in Družbi dovoljuje objavo dela ali celotnega besedila v vseh elektronskih in drugih medijih komunikacije z javnostjo. Družba ima pravico vsebino mnenja ali komentarja uporabljati časovno neomejeno in za katerikoli namen, ki je v poslovnem interesu Družbe, vključno z objavo v oglasih ali drugih marketinških komunikacijah, v to je vključen tudi slikovni in video-material ki ga uporabnik pri oddaji mnenja posreduje Družbi.

Družba omogoča, da mnenje napiše katerikoli uporabnik spletne trgovine, ki je opravil nakup, pred dokončno objavo pa jih Družba pregleda, da verificira nakup in posledično verodostojnost podanega mnenja. Družba ne bo objavila mnenj oziroma prispevkov, ki so kakorkoli žaljivi, diskriminatorni, neprimerni ali ki po oceni Družbe ne nudijo koristi drugim uporabnikom in obiskovalcem.

Varstvo osebnih podatkov

Pri nakupu se za potrebe izvedbe naročila ter dostave o vas obdelujejo naslednji osebni podatki:

· elektronski naslov,

· ime,

· priimek,

· naslov,

· mesto,

· poštna številka,

· država,

· kontaktni telefon,

· kupljeni artikel in znesek,

· skupni znesek naročila,

· način dostave,

· način plačila.

Zagotovitev podatkov je pogodbena obveznost, podatki pa se obdelujejo za namen obdelave vašega naročila: priprava ponudbe in/ali dokončanje in potrditev naročila, priprava izdelka, dostava izdelka, reševanje reklamacij in druga, z nakupom in/ali povpraševanjem povezana komunikacija. V primeru, da podatkov ne zagotovite, ne moremo izpolniti obveznosti, ki izhajajo iz naročila. Podatki se bodo za ta namen hranili do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti oziroma najdlje do poteka zastaralnih rokov z namenom morebitnega uveljavljanja pravnih zahtevkov iz naslova pogodbenega razmerja.

Do nekaterih vaših osebnih podatkov, ki jih posredujete pri nakupu lahko dostopajo tudi tretje osebe kot npr. poslovni partnerji, ki bodo v našem imenu dostavili blago ipd.

Če pri spletnem nakupu izberete plačilo preko plačilne kartice, boste preusmerjeni na spletno stran upravitelja plačilnih sistemov za zagotavljanje plačil, ki so samostojni upravljavci podatkov, ki jih posredujete za namen izvedbe plačila. Do podatkov, ki jih posredujete zaradi izvedbe plačila, podjetje FEYDOM HOME d.o.o. ne dostopa.

Če želite kupljeno blago preko spleta plačevati na obroke in pri načinu plačila izberete Leanpay obročno odplačevanje, boste preusmerjeni na spletno stran dajalca kredita, kjer boste morali posredovati podatke, ki so potrebni za obdelavo v zvezi z odobritvijo kredita. Upravljavec osebnih podatkov je podjetje Leanpay d.o.o., Ljubljana, do teh podatkov pa podjetje FEYDOM HOME d.o.o. ne dostopa. Več o varovanju osebnih podatkov si lahko preberete tukaj.

Reševanje sporov

Za pogodbe, sklenjene na podlagi teh splošnih pogojev se uporablja pravo države sedeža prodajalca ob izključitvi veljavnosti Konvencije Združenih narodov o mednarodni prodaji blaga. Za vse spore, ki so v zvezi ali izhajajo iz teh splošnih pogojev ali na njihovi podlagi sklenjenih pogodb, so mednarodno in krajevno pristojna sodišča v kraju sedeža prodajalca. Reševanje morebitnih sporov s prodajalcem je na izvensodni način možen na podlagi Zakona o alternativnem reševanju sodnih sporov.

Delna neveljavnost posameznih določb teh splošnih pogojev ali na njihovi podlagi sklenjenih pogodb nima vpliva na veljavnost drugih določb. Neveljavne določbe je potrebno razlagati in pravno praznino, nastalo zaradi njihove neveljavnosti, zapolniti na način, ki je najbliže njihovemu prvotnemu ekonomskemu smotru.

Pravno obvestilo 

Spletna trgovina FEYDOM in vsi podatki na njej, slike artiklov, grafični in video elementi na spletni strani so zaščiteni in jih ni dovoljeno reproducirati ali uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe.

Vsakokrat veljavni Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani feydom.si Splošni pogoji stopijo v veljavo z dnem 01.03.2024 in se uporabljajo do njihove spremembe.

Osnovni podatki o podjetju

FEYDOM HOME d.o.o., Avstrijska ulica 3, 1000 Ljubljana.

ID za DDV: SI96005742

Matična številka: 6685632459 Kontaktni podatki: info@feydom.si ali +386 40 602 676

Poslovni račun IBAN SI56 0313 8100 0819 697 (odprt pri SKB d.d.)

Pomoč in informacije

Za pomoč in dodatne informacije je kupcu na voljo e-naslov info@feydom.si

Veljavnost splošnih pogojev

Splošna določila Spletne trgovine feydom.si pričnejo veljati z dnem 01.03.2024

Prijava uporabnika
Ali še nimate uporabniškega računa? Registracija
Registracija uporabnika

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our pravilnik o zasebnosti.

Ali že imate uporabniški račun? Prijava
Povzetek naročila

V košarici ni izdelkov.